Otevřeno Po - Pá 6.00 - 21.00, So - Ne 9.00 - 18.00
+420 721 908 309

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ FITNESS STUDIA (dále také jen „VOP“) 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY

1.1. Rozsah plnění

Level Gym, fitness provozovatele Draco Bros s.r.o., Ke Stráni 2278, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad Labem, IČO: 06180655 (dále jen „studio“) poskytuje členům své služby uvedené ve smlouvě o členství, jejíž podmínky vycházejí z těchto VOP během oficiální otevírací doby, která je vyvěšená ve fitness studiu. Využívání zařízení studia je povoleno pouze s platným vstupem či členstvím. Členem se může stát pouze osoba starší 15 let.


1.2. Doplňková plnění

Za doplňkově nabízené produkty a služby, jako například solárium, může studio při jejich využití účtovat další poplatky, resp. náklady. Na toto musí být člen dopředu upozorněn v rámci fitness studia. Následná úhrada takovýchto dalších poplatků, resp. nákladů, proběhne bezodkladně v ten samý den, kdy člen přestane zařízení studia užívat, a to výhradně prostřednictvím platebního terminálu v rámci fitness studia či případně v souladu s platbami dle bodu 2.6. těchto VOP.


1.3. Mladiství

Pro mladistvé věku od 15 do 18 let je členství možné pouze se svolením zákonných zástupců. Jejich svolení bude nahrazeno souhlasem člena, jakmile člen dosáhne věku 18 let.

 

 1. PŘÍSTUPOVÉ MÉDIUM

2.1. Oprávnění k přístupu do fitness studia a s tím spojené pořízení fotografie zachycující podobu člena.

Do prostor fitness studia je oprávněn vstoupit pouze její člen.


2.2. Poplatek za první vystavení přístupového média

Za první vystavení čipového náramku je účtován poplatek ve výši 550 Kč.


2.3 Manipulace s čipovým náramkem

Člen je povinen zajistit bezpečné uložení svého čipového náramku a v případě jeho ztráty tuto neprodleně ohlásit studiu. Po ohlášení ztráty bude zablokována případná platební funkce čipového náramku.


2.4. Nepřenositelnost členských práv

Členství ve studiu je osobní a nemůže být převedeno. Člen se zavazuje, že předaný čipový náramek bude používat pouze on sám a nepřenechá jej třetí osobě. Pokud člen tuto podmínku poruší, tj. přenechá-li vědomě a záměrně čipový náramek třetí osobě, aby jí zajistil přístup, může od něj studio za každý případ porušení podmínky požadovat smluvní pokutu ve výši 1000 Kč, aniž by bylo nutno prokázat vzniklou škodu. Uplatnění dalších práv z takového porušení, zejména uplatnění dalších škod a možnost mimořádného ukončení členství, není dotčeno.

Pro uplatnění těchto práv, není zapotřebí předchozího upozornění.


2.5. Opětovné vystavení přístupového média

Za každé opětovné vystavení čipového náramku, které je nutné z důvodu zaviněné ztráty nebo zaviněného poškození čipového náramku ze strany člena, je splatný aktivační poplatek ve výši 550 Kč.2.6. Bezhotovostní platba pomocí čipového náramku

Studio je oprávněno zavést bezhotovostní platební styk pro všechny produkty a služby, které nabízí doplňkově ke smluvně sjednanému plnění.
Využije-li studio této možnosti, může člen využívat nabízené produkty a doplňkové služby výhradně bezhotovostně prostřednictvím čipového náramku. Studio může stanovit maximální částku kreditu, výši jednotlivého nabití a možnosti způsobů platby. Během doby trvání smlouvy může člen kdykoli nechat částku připsanou na čipovém náramku převést zpět na svůj běžný účet. Člen nemá nárok na dílčí vratky nebo vyplacení kreditu v hotovosti. Kredit, který bude na čipovém náramku evidován na konci smlouvy, bude převeden na běžný účet člena, pokud nebudou k tomuto okamžiku existovat nedoplatky člena ze smluvního vztahu. V takovém případě je studio oprávněno inkasovat zůstatek kreditu jako započtení na nedoplatek. 1. VYUŽÍVÁNÍ STUDIA

3.1. Provozní řád

Při využívání studia podléhá člen tamnímu provoznímu řádu. Provozní řád obsahuje zejména pravidla pro přípustné užívání přístrojů a studia a pro zachování práv ostatních členů. Personál je oprávněn, je-li to nutné pro zachování řádného provozu studia, pořádku a bezpečnosti nebo dodržení provozního řádu, vydávat pokyny. Člen je povinen pokynů uposlechnout.


3.2. Využívání skříněk

Ve studiu jsou k dispozici uzamykatelné skříňky. Člen smí tyto skříňky využívat pouze během své přítomnosti ve studiu. Studio je oprávněno obsazené skříňky otevřít a vyklidit, pokud jsou používány i mimo dobu přítomnosti člena ve studiu. Za ztrátu, poškození či odcizení věcí uložených mimo uzamčenou skříňku nenese studio odpovědnost. Cennosti (zejména peníze, šperky, doklady, klíče od auta apod.) je nutné předat pracovníkovi recepce.


3.3. Využívání parkovacích míst pro zákazníky

Parkovací místa pro zákazníky, které studio poskytuje, smí člen využívat pouze během své přítomnosti ve studiu. V případě obsazení parkovacího místa bez přítomnosti člena ve studiu je společnost Draco Bros, s.r.o. prostřednictvím svého statutárního orgánu oprávněna nechat vozidlo za poplatek odtáhnout. Poplatek hradí majitel odtaženého vozidla v plné výši.


3.4. Kamerový systém

Studio upozorňuje své členy a členové berou tímto na vědomí, potažmo výslovně souhlasí s tím, že budou v prostorách fitness studia monitorováni kamerovým systémem. Účelem provozování takového kamerového sytému je nejenom ochrana práv a oprávněných zájmů studia, a to v podobě všeobecné ochrany majetku studia, ale i ochrana zdraví a majetku členů pohybujících se v prostorách fitness studia. Kamerový systém zaznamenává pouze veřejné prostory fitness studia. Kamerový systém není provozován v prostorách, jako jsou toalety a šatny. Přístup k záznamům mají jen pověřené osoby.

 1. POVINNOSTI KLIENTA

4.1. Doprovod

Přivádět do studia doprovázející osoby včetně dětí je povoleno s výslovným předchozím svolením studia. Přivádět zvířata je zakázáno.


4.2. Porušení povinnosti vhodného chování

Klient je povinen dodržovat podmínky provozního řádu a řádně dodržovat povinnost vhodného chování uloženou těmito VOP. Poruší-li klient opakovaně a přes napomenutí smluvní povinnosti plynoucí z členství, je studio oprávněno od smlouvy o členství písemně odstoupit.


4.3. Změna osobních údajů

Člen je povinen studiu neprodleně sdělit změnu osobních údajů relevantních pro smlouvu jako jsou jméno, adresa atd. Náklady, které studiu vzniknou tím, že člen změnu osobních údajů neprodleně nesdělí, nese člen. 1. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY A PRODLENÍ S PLATBOU

5.1. Základní členský příspěvek a splatnost členského příspěvku

Základní členský příspěvek je uvedený ve smlouvě. Sjednaný členský příspěvek, paušální správní poplatek a jednorázový poplatek za první vystavení čipového náramku vzniknou uzavřením smlouvy o členství. Bude-li se členem sjednáno, že členský příspěvek bude zaplacen jako jednorázová platba předem, musí být částky studiu uhrazeny nejpozději v den počátku členství. Není-li sjednána jednorázová platba, je člen oprávněn zaplatit členský příspěvek studiu ve stejných měsíčních splátkách. Měsíční členské příspěvky jsou pak splatné vždy 7 kalendářních dní následujícího měsíce v předstihu oproti provedené iniciační (úvodní) platbě v měsíci úvodním, pokud je tedy iniciační (úvodní) platba provedena 7. dne v měsíci, druhá a každá následující splátka budou strženy k 1. dni měsíců následujících. Správní poplatek a poplatek za první vystavení čipového náramku se v takovém případě hradí studiu současně s první platbou členského příspěvku. Veškeré platby (členský příspěvek, poplatky či jiné), ke kterým je člen povinen na základě této smlouvy, je člen povinen studiu uhradit primárně na základě platby realizované prostřednictvím platební brány na webové stránce studia nebo prostřednictvím platebního terminálu v rámci fitness studia, a to pomocí platební karty či jiné obdobné technologie, tedy bezhotovostně. Výjimku představuje úhrada za platbu vstupu, či jakéhokoli jiného členství, platí-li člen celou částku najednou, kde je člen oprávněn takovou úhradu realizovat prostřednictvím hotovosti. Skutečnost, zdali studio ve vztahu k dané výjimce pro úhradu členského příspěvku akceptuje nad rámec hotovosti také karty tipu Multisport, Active Pass, Sodexo poukázek či Benefit bodů i jiné šeky, je výlučně na uvážení studia. Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení 2.6. těchto VOP.

5.2. Prodlení s platbou

Studio si vyhrazuje právo v případě prodlení s platbou účtovat náklady na upomínky a úroky z prodlení podle zákonných ustanovení a využít práva na přechodné odepření služeb. Dále je člen povinen nést náklady na účelné vymáhání práva, ke kterým patří zejména náklady vymáhacích agentur, náklady na právní zastoupení, soudní výlohy a náklady na provedení exekuce.5.3. Celková splatnost

Byla-li sjednána platba členského příspěvku ve splátkách (bod 5.1.) a dostane-li se člen do prodlení s nejméně dvěma měsíčními příspěvky, nastane okamžitá splatnost celé výše členského příspěvku a všech paušálních poplatků do konce doby trvání smlouvy, a to jakožto pro tento případ sjednaná smluvní pokuta. Totéž platí v případě odstoupení od smlouvy o členství ze závažného důvodu ze strany studia, zejména podle bodů 4.2., 6.4. a 7.2.

5.4. Zákaz započtení a zadržení

Člen smí započíst pohledávky vůči studiu nebo uplatnit zadržovací právo vůči těmto částkám, pouze pokud byly nesporně nebo pravomocně stanoveny.


 1. DOBA TRVÁNÍ ČLENSTVÍ, POZASTAVENÍ ČLENSTVÍ

6.1. První doba trvání smlouvy

První doba trvání smlouvy činí 1, 3, 6, nebo 12 měsíců, není-li sjednáno jinak. Doba trvání smlouvy začíná běžet okamžikem sjednaného začátku členství. V případě, že je po uplynutí první doby členství smlouva ukončena, je možné aby člen a studio uzavřeli novou smlouvu na členství opět v délce 1,3, 6, nebo 12 měsíců.

6.2. Automatické prodloužení smlouvy

Smlouva se opakovaně automaticky prodlužuje vždy o dalších 6 kalendářních měsíců u všech 12měsíčních členství a o 3 kalendářní měsíce u všech 6měsíčních členství a to po uplynutí trvání sjednané doby členství, potažmo po uplynutí 6 nebo 3 měsíců, o které již bylo dané členství automaticky prodlouženo. Členství měsíční a 3měsíční se automaticky neprodlužuje. Smlouva může být ze strany člena ukončena nejdříve po uplynutí minimální doby trvání (tedy po 1,3,6,12 měsících) na základě jeho písemné výpovědí doručené studiu. V takovém případě dojde k ukončení smluvního vztahu na základě této smlouvy po uplynutí výpovědní lhůty stanovené v článku 6.3., která počne běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla taková výpověď studiu doručena.

6.3. Výpověď členství

Členství měsíční a 3měsíční končí automaticky po uplynutí stanovené doby. Při zachování podmínek stanovených v bodu č. 6.2. těchto VOP, chce-li člen podat výpověď členství uzavřeného na 6 nebo 12 měsíců, může tak učinit bez udání důvodu pouze v průběhu posledních dvou měsíců platnosti členství, výpovědní doba je dvouměsíční.
V případě přeplatku člena vůči studiu na členském příspěvku je studio povinno takový přeplatek členovi bezodkladně po ukončení členství vrátit, a to prostřednictvím bezhotovostní platby. Studio je však oprávněno takový případný přeplatek člena primárně užít k započtení na případné dluhy člena, které bude mít právě vůči studiu.

6.4. Další prodloužení smlouvy a její výpověď ze strany studia

V případě automatického prodloužení smlouvy po uplynutí první doby trvání smlouvy (bod 6.2.) může být členství řádně vypovězeno i ze strany studia, a to na základě jeho písemné výpovědi doručené členovi. V takovém případě dojde k ukončení smluvního vztahu na základě této smlouvy po uplynutí výpovědní lhůty v délce 2 měsíců, která počne běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla taková výpověď členovi doručena.

6.5. Odstoupení od smlouvy

Od smlouvy o členství může kterákoliv smluvní strana ze závažného důvodu odstoupit. Změna místa bydliště člena nezakládá právo na odstoupení od smlouvy.

6.6. Pozastavení členství

Místo výpovědi může být smlouva o členství na předem stanovenou dobu po vzájemné dohodě pozastavena. Doby pozastavení se do sjednané doby trvání smlouvy nezapočítávají, tj. doba trvání smluvního vztahu se prodlužuje o dobu pozastavení. Pozastavit člentví lze v závislosti na jeho délce, více informací na recepci Studia.

6.7. Forma výpovědi, odstoupení od smlouvy

Výpověď studiu je nutno podat písemně s uvedením jména, čísla objednávky, data zakoupení členství společně s datem podání výpovědi. Rozhodující pro včasné podání výpovědi je okamžik doručení studiu. Výpovědi, které nelze přiřadit k členskému vztahu, se považují za nedoručené. V případě odstoupení od smlouvy o členství ze závažného důvodu ze strany studia, zejména podle bodů 4.2., 6.4. a 7.2., končí platnost smlouvy doručením písemného odstoupení, které musí obsahovat uvedení důvodu pro zrušení smlouvy, členovi.

6.8. Případné doplacení základního členského příspěvku vůči zvýhodněnému členskému příspěvku a výše členského příspěvku v rámci výpovědní lhůty

V případě, že člen uzavřel se studiem smlouvu na členství za zvýhodněných podmínek, tedy že výše jeho měsíčního členského příspěvku byla nižší oproti základnímu členskému příspěvku tak, jak je uvedeno v rámci ustanovení 5.1. těchto VOP, pak v případě, že člen smlouvu vypoví dle ustanovení 6.2. těchto VOP před uplynutím původně sjednané délky smlouvy ve smyslu ustanovení 6.1. těchto VOP, je člen v takovém případě povinen studiu doplatit rozdíl právě mezi jeho původně sjednaným zvýhodněným měsíčním členským příspěvkem a základním členským příspěvkem s tím, že v rámci výpovědní lhůty je člen také povinen platit členský příspěvek ve výši základního členského příspěvku.

6.9. Penále

Při hrubém porušení povinností vyplývajících pro člena ze smlouvy nebo Provozního řádu Studia je Studio oprávněno požadovat od člena uhrazení smluvní pokuty ve výši Ročního členství FIT a odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností. Za hrubé porušení povinností vyplývajících ze smlouvy se považuje zejm. násilné chování, vyhrožování, urážky, sexuální obtěžování nebo krádež.

Při prodlení člena s uhrazením jakékoliv platby je člen povinen uhradit Studiu vedle úroků z prodlení a případné smluvní pokuty také náklady spojené s uplatněním pohledávky, a to za každou upomínku zaslanou ze strany Studia náklady ve výši 130,- Kč, za neúspěšný převod (inkaso) navíc náklady ve výši 65,- Kč. Pokud budou skutečné náklady spojené s uplatněním pohledávky vyšší než 1.200,- Kč, je člen povinen uhradit skutečné náklady. V případě porušení povinnosti člena uhradit řádně jeho závazky ze smlouvy je Studio oprávněno požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.

 1. ZAKÁZANÉ LÁTKY VE STUDIU

7.1. Zakázané látky

Ve studiu není povoleno kouřit a konzumovat alkoholické nápoje a omamné látky. Dále je členovi zakázáno přinášet do studií léky na předpis, které neslouží osobní a lékařem předepsané potřebě člena, a/nebo jiné prostředky, které mají zvýšit tělesnou výkonnost člena (např. anabolika). Stejně tak je členovi zakázáno nabízet, obstarávat, přenechávat nebo jinak zpřístupňovat takové prostředky za úplatu nebo bezúplatně třetím osobám ve studiu.

7.2. Následky porušení zákazu

Poruší-li člen podmínky uvedené v bodu 7.1., tj. pokud vědomě a úmyslně ve studiu konzumuje zakázané látky nebo je předává třetím osobám, může od něho studio požadovat za každý případ porušení smlouvy smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, aniž by bylo nutno prokazovat vzniklou škodu. Uplatnění dalších práv z takového porušení podmínek, zejména uplatnění dalších škod a právo na odstoupení od smlouvy, tím není dotčeno. Pro uplatnění těchto práv není zapotřebí předchozí výzvy.

 1. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Odpovědnost studia za nedbalost je omezena. To neplatí pro případy újmy na životě a na zdraví osob nebo na případy porušení závažných smluvních povinností, které jsou způsobeny porušením povinnosti z nedbalosti ze strany studia nebo jeho zástupce. Závažné smluvní povinnosti jsou takové, jejichž plnění umožňuje řádné provádění smlouvy a na jejichž dodržování se smluvní strana může v obvyklém případě spolehnout.

 

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Studio shromažďuje, zpracovává a využívá osobní údaje člena. Při uzavření smlouvy o členství jsou členovi poskytnuty informace o zpracování osobních údajů člena podle 110/2019 Sb. Tyto informace budou členovi poskytnuty též na vyžádání ve studiu nebo je lze nalézt na: www.levelgym.cz

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. 10.1. Změna VOP

   Studio je oprávněno měnit v budoucnu tyto VOP. Změny nabydou účinnosti, když studio na změny upozorní, člen je vezme na vědomí a nevznese proti nim námitku ve lhůtě 2 týdnů od doručení informace o změně. V případě vznesení námitky jsou studio i člen oprávněni vypovědět smlouvu o členství k poslednímu dni příslušného měsíce.

   10.2. Neúčinnost jednotlivých ustanovení

   Pokud by jedno nebo několik ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo neúčinným, není tím dotčena účinnost smlouvy a jejích ostatních ustanovení. Ustanovením VOP nemohou být vyloučena žádná ustanovení právních předpisů na ochranu spotřebitele, která se vztahují na „Smlouvu o členství.“